Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Výzvy MAS SĽUBICA -  IROP 

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácii projektov v rámci IROP 

Dňa 29.5.2020 vstúpilo do platnosti Usmernenie RO pre IROP č.13 /verzia 3/ k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR (COVID-19) v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácii projektov v rámci IROP. 

Zverejnené: 1.6.2020


Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti              s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR:

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj "MIRRI SR") s platnosťou od 1.10.2020, je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. V zmysle uvedeného usmernenia MAS v už vyhlásených výzvach (a ešte neuzavretých/nezrušených) vymení logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy bez potreby predložiť návrh takejto zmeny výzvy na posúdenie RO pre IROP. MAS na svojom webovej sídle zverejní k výzvam oznam o vykonaní tejto zmeny. 

Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS SĽUBICA označené termínom "zmena" na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty.

Zverejnené: 19.10.2020


Aktualizované: 31.07.2021

Výzva IROP-CLLD-P826-511-005 - AKTUALIZÁCIA č. 1

Predmetom AKTUALIZÁCIE č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.                                                                                                                                                DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov
Dokument - Príloha Test podniku v ťažkostiach sa v súvislosti s vypustením podmienky poskytnutia príspevku sa touto aktualizáciou nepredkladá

Zverejnené: 19.4.2021

Zverejnené: 19.4.2021 

Výzva IROP-CLLD-P826-511-005 - zmena č. 1

Zverejnené: 19.10.2020

Výzva IROP-CLLD-P826-511-005

Zverejnené: 22.04.2020


Aktualizované: 31.07.2021

Výzva IROP-CLLD-P826-512-004 - zmena č. 1

Zverejnené: 19.10.2020

Výzva IROP-CLLD-P826-512-004

Zverejnené: 31.03.2020 Aktualizované: 31.07.2021

Výzva IROP-CLLD-P826-512-003 - zmena č. 1

Zverejnené: 19.10.2020

Výzva IROP-CLLD-P826-512-003

Zverejnené: 31.03.2020Aktualizované: 31.07.2021

Výzva IROP-CLLD-P826-512-002

Zverejnené: 04.09.2019Výzva IROP-CLLD-P826-512-001

ZRUŠENIE VÝZVY 

Dňa 21.02.2020 bola zrušená výzva IROP-CLLD-P826-512-001  z dôvodu zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 11 - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov a to v súvislosti s formou preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku zo strany žiadateľov. (Povinná príloha č.8 - Finančnej analýzy projektu v rámci ŽoPr sa nepredkladá). 

Zverejnené: 21.02.2020

Zverejnené: 18.04.2019