Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Výzvy MAS SĽUBICA -  IROP 


Výzva IROP-CLLD-P826-512-001

ZRUŠENIE VÝZVY 

Dňa 21.02.2020 bola zrušená výzva IROP-CLLD-P826-512-001  z dôvodu zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 11 - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov a to v súvislosti s formou preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku zo strany žiadateľov. (Povinná príloha č.8 - Finančnej analýzy projektu v rámci ŽoPr sa nepredkladá). 

Zverejnené: 21.02.2020

Zverejnené: 18.4.2019