Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Výzvy MAS SĽUBICA -  IROP 


AKTIVITA A1- PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ

Výzva uzavretá ku dňu 31.12.2023

OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P826-511-005 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. Výzva sa plánujú uzavrieť 31.12.2023.

(zverejnené 13.12.2023)


ALOKÁCIA NA VÝZVU VYČERPANÁ                         Aktualizované: 26.7.2023


Výzva IROP-CLLD-P826-511-005 - AKTUALIZÁCIA č. 2

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh.

Zverejnené 19.1.2023

Výzva IROP-CLLD-P826-511-005 - AKTUALIZÁCIA č. 1

Predmetom AKTUALIZÁCIE č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.                                                                                                                                                DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov
Dokument - Príloha Test podniku v ťažkostiach sa v súvislosti s vypustením podmienky poskytnutia príspevku sa touto aktualizáciou nepredkladá

Zverejnené: 19.4.2021 

Výzva IROP-CLLD-P826-511-005 - zmena č. 1

Zverejnené: 19.10.2020

Výzva IROP-CLLD-P826-511-005

Zverejnené: 22.04.2020


AKTIVITA B3- NÁKUP VOZIDIEL SPOLOČNEJ DOPRAVY OSôB

Výzva uzavretá ku dňu 11.8.2023

Aktualizované: 26.7.2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že MAS SĽUBICA, o.z., plánuje uzavrieť výzvu IROP-CLLD-P826-512-004 z dôvodu vyčerpania disponibilnej alokácie. ŽoPr prijaté a následne schválené na MAS aj RO, boli zazmluvnené vo výške NFP 145 779,27 EUR, z celkovej alokácie 145 808,54 EUR a výška zostatku neumožňuje podanie ďalšej ŽoPr.

Kód Výzvy: IROP-CLLD-P826-512-004

Aktivita: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.03.2020

Dátum plánovaného uzavretia výzvy: 11.08.2023

Informácie o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole si môžete stiahnuť vyššie.

Zverejnené: 27.7.2023 

Výzva IROP-CLLD-P826-512-004 - zmena č. 1

RO pre IROP identifikoval nepresnosť v dobrovoľnom hodnotiacom kritériu "Prínos realizácie projektu na územie MAS". MAS ho mala zadefinované v Prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoPr - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr. Informujeme žiadateľov, že predmetná príloha bola opravená a aktuálne je zverejnená v správnom znení.                                                                      

Zverejnené: 07.04.2022

Zverejnené: 19.10.2020

Výzva IROP-CLLD-P826-512-004

Zverejnené: 31.03.2020 AKTIVITA C1- KOMUNITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Výzva uzavretá ku dňu 31.12.2023

OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P826-512-003 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. Výzva sa plánujú uzavrieť 31.12.2023.

(zverejnené 13.12.2023)


Aktualizované: 31.7.2023

Výzva IROP-CLLD-P826-512-003 - Aktualizácia č. 1

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a vo formulári žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj "ŽoPr") a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Zverejnené: 19. 1. 2023

Výzva IROP-CLLD-P826-512-003 - zmena č. 1

Zverejnené: 19.10.2020

Výzva IROP-CLLD-P826-512-003

Zverejnené: 31.03.2020AKTIVITA D1- UČEBNE ZÁKLADNÝCH ŠKôL

Aktualizované: 04.05.2022

Výzva IROP-CLLD-P826-512-002- UZAVRETÁ

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.11.2021 MAS SĽUBICA, o.z.  uzavrela výzvu IROP-CLLD-P826-512-002 z dôvodu vyčerpania disponibilnej alokácie. 

                                  Zverejnené dňa :30.11.2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že MAS SĽUBICA, o.z., plánuje uzavrieť výzvu IROP-CLLD-P826-512-002 z dôvodu vyčerpania disponibilnej alokácie. ŽoPr prijatá a následne schválená na MAS aj RO, bola zazmluvnená vo výške NFP 29 401,88 EUR, z celkovej alokácie 30 000,00 EUR a výška zostatku neumožňuje podanie ďalšej ŽoPr.

Kód Výzvy: IROP-CLLD-P826-512-002

Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.09.2019

Dátum plánovaného uzavretia výzvy: 30.11.2021

Informácie o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole si môžete stiahnuť vyššie.

Zverejnené: 31.10.2021

Zverejnené: 04.09.2019Výzva IROP-CLLD-P826-512-001

ZRUŠENIE VÝZVY 

Dňa 21.02.2020 bola zrušená výzva IROP-CLLD-P826-512-001  z dôvodu zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 11 - Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov a to v súvislosti s formou preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku zo strany žiadateľov. (Povinná príloha č.8 - Finančnej analýzy projektu v rámci ŽoPr sa nepredkladá). 

Zverejnené: 21.02.2020

Zverejnené: 18.04.2019


OSTATNÉ INFORMÁCIE

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácii projektov v rámci IROP 

Dňa 29.5.2020 vstúpilo do platnosti Usmernenie RO pre IROP č.13 /verzia 3/ k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR (COVID-19) v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácii projektov v rámci IROP. 

Zverejnené: 1.6.2020


Aktualizované prílohy ku výzvam IROP v rámci MAS

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu, ktoré môžu byť relevantné pri príprave ŽoPr.

Ide o nasledujúce dokumenty:

  • príloha "Finančná analýza" - tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov;
  • príloha "Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie" - úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.

Ak sa na Vás aktualizované prílohy vzťahujú, ste povinní použiť ich v rámci predkladaných Žiadostí o príspevok. V konkrétnej aktivite je potrebné použiť (upraviť) relevantné číslo prílohy v tele dokumentu. 

Zverejnené 03.08.2021


Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti              s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR:

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj "MIRRI SR") s platnosťou od 1.10.2020, je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. V zmysle uvedeného usmernenia MAS v už vyhlásených výzvach (a ešte neuzavretých/nezrušených) vymení logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy bez potreby predložiť návrh takejto zmeny výzvy na posúdenie RO pre IROP. MAS na svojom webovej sídle zverejní k výzvam oznam o vykonaní tejto zmeny. 

Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS SĽUBICA označené termínom "zmena" na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty.

Zverejnené: 19.10.2020

IROP

19.11.2023

Žiadateľom je spoločnosť ROCHUS, s.r.o. ktorá rozbieha novú činnosť v rámci spoločnosti diagnostiku, čistenie a bezpečnú manipuláciu s fotovoltickými panelmi.