Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Územie MAS Sľubica

Územie podporované v rámci osi LEADER má spĺňať nasledovné kritéria:

  • spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov
  • z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá a ich mestské časti)
  • súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne zvolenej témy
  • územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor
  • predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí
  • má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo.

Členovia MAS

Verejný sektor tvoria obce a mestá:                                                                                                                                  Hrišovce, Kaľava, Kolinovce, Krompachy, Oľšavka, Poráč, Slatvina, Slovinky, Spišské Vlachy, Vojkovce    

Súkromný sektor tvoria fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby

Organizačná štruktúra MAS


Výkonný výbor

Predseda
Jitka Puhallová

Podpredseda
Mgr. Slavomír Holotňák


Členovia
Ing. Anna Birošová
Vladimír Baloga
Jozef Gonda                                                                                 Mgr. Lucia Marschallová                                                                  Mgr. Lívia Staňová

Revízna komisia

Ing. Peter Volčko
Jozef Mních
Mgr. Mária Kopnická

Výberová komisia pre projekty 

MAS Sľubica:

* Výzva MAS_076/7.4/5:                                                          Daniela Kleščová                                                                                Ing. František Pramuka                                                              Ing. Emil Klešč 

* Výzva MAS_076/7.2/3:                                                                Ing. František Pramuka                                                            Soňa Malecová                                                                      PaedDr. Lenka Dzuriková

* Výzva MAS_076/7.4/3:                                                          Daniela Kleščová                                                                          Ing. František Pramuka                                                              Ing. Emil Klešč 

* Výzva IROP-CLLD-P826-512-001:                                    Daniela Kleščová                                                                          Mgr. Gabriela Kožarová                                                              Ing. Emil Klešč 

* Výzva IROP-CLLD-P826-512-002:                                       Mgr. Dagmara Lopatková                                                    PaedDr. Lenka Dzuriková                                                            Ing. Emil Klešč                                                            

Monitorovací výbor

Ing. Petra Gmucová

Peter Jenčík                                                                           Jaroslav Matúš


Projektový manažér MAS

Andrea Sigmundová