Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Územie MAS Sľubica

Územie podporované v rámci osi LEADER má spĺňať nasledovné kritéria:

  • spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov
  • z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá a ich mestské časti)
  • súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne zvolenej témy
  • územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor
  • predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí
  • má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo.

Členovia MAS

Verejný sektor tvoria obce a mestá:                                                                                                  Hrišovce, Kaľava, Kolinovce, Krompachy, Oľšavka, Poráč, Slatvina, Slovinky, Spišské Vlachy, Vojkovce    Súkromný sektor tvoria fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby. 

Organizačná štruktúra MAS


Výkonný výbor

Predseda
Bc. Gabriela Kopnická
Podpredseda
Mgr. Slavomír Holotňák
Členovia
Ing. Anna Birošová
Ľubomír Fifik
Jozef Gonda                                                              Mgr. Lucia Marschallová                                        Mgr. Vladislav Vrábeľ

Revízna komisia

Predseda
Ing. Peter Volčko
Členovia
Peter Jenčík
Milan Kollárik

Výberová komisia pre projekty 

MAS Sľubica:

* Výzva MAS_076/7.2/3:                                                          Ing. František Pramuka                                          Soňa Malecová                                                          PaedDr. Lenka Dzuriková

* Výzva MAS_076/7.4/3:                                                          Daniela Kleščová                                                      Ing. František Pramuka                                          Ing. Emil Klešč 

* Výzva IROP-CLLD-P826-512-001:                                    Daniela Kleščová                                                      Mgr. Gabriela Kožarová                                          Ing. Emil Klešč 

* Výzva IROP-CLLD-P826-512-002:                                    Mgr. Dagmara Lopatková                                        PaedDr. Lenka Dzuriková                                      Ing. Emil Klešč                                                            

Monitorovací výbor

Jaroslav Matúš
Matej Mello
Rastislav Kolej

Projektový manažér MAS

Ing. Zuzana Zimmermannová