Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Výzvy   MAS SĽUBICA - PRV

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 dňa 14.4.2020 PPA vydalo usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.


Výzva MAS_076/6.4./1

Zverejnené 3.4.2020


Výzva na odborných hodnotiteľov

Zverejnené 18.7.2019


Výzva MAS_076/7.2./3

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_076_7.2./3, MAS SĽUBICA, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena termínu predkladania ŽoNFP z 13.9.2019 na 11.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 12.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    

Zverejnené: 12.9.2019 

Zverejnené: 10.6.2019


Výzva MAS_076/7.4./3

Zverejnené: 10.6.2019