Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Výzva na odborných hodnotiteľov


Zverejnené: 14.05.2024

Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia PRV  7.2, 7.4, 6.4

Uzávierka prijímania žiadostí je 23.5.2024.


Výzva MAS_076/7.4/9

Zverejnené: 1.3.2024

Uzavretie výzvy: 30.4.2024


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=bf6aef6c-f20f-4844-9723-7507cabf97c3


Výzva MAS_076/7.2/7

Zverejnené: 1.3.2024

Uzavretie výzvy: 30.4.2024


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=b2ab6a65-fc61-46f0-bd6c-f619d335b8b7


Výzva MAS_076/6.4/3

Zverejnené: 31.10.2023

Uzavretie výzvy: 30.12.2023


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=cc2d79bf-86c0-4da4-bb95-e57ee724cfff


Výzva MAS_076/7.4/8 

Zverejnené: 28.7.2023

Uzavretie výzvy: 27.9.2023


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=4b841bbd-2862-4355-9c1d-1d9f50aadbc4Výzva MAS_076/7.2/6

Zverejnené: 21.7.2023

Uzavretie výzvy: 20.9.2023


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=723473e1-03f6-488e-85d0-4b3a5eb39545Výzvy   MAS SĽUBICA - PRV

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 dňa 14.4.2020 PPA vydalo usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Výzva MAS_076/7.4/7

Zverejnené 25.02.2022

Výzva MAS_076/7.4/6

Zverejnené 25.10.2021

Výzva MAS_076/7.2/5

Zverejnené 22.10.2021

Výzva MAS_076/6.4/2

Zverejnené 31.08.2021

Výzva MAS_076/7.2/4

Zverejnené 16.06.2021


Výzva MAS_076/7.4./5 - AKTUALIZÁCIA č. 1

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_076/7.4./5 MAS SĽUBICA, o. z.                                                               v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je aktualizácia príloh výzvy v zmysle aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER - verzia 1.3

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 1.10.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    

Zverejnené 1.10.2020

Zverejnené 1.10.2020

Zverejnené 14.8.2020


Výzva MAS_076/6.4./1 - AKTUALIZÁCIA č. 1

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_076/6.4./1  MAS SĽUBICA, o. z.                                                                v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena termínu predkladania ŽoNFP z 30.9.2020 na 17.12.2020 a aktualizácia príloh výzvy v zmysle aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER - verzia 1.3

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 30.9.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    

Zverejnené 30.9.2020

Zverejnené 30.9.2020

Zverejnené 3.4.2020


Výzva na odborných hodnotiteľov

Zverejnené 18.7.2019


Výzva MAS_076/7.2./3

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_076_7.2./3, MAS SĽUBICA, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena termínu predkladania ŽoNFP z 13.9.2019 na 11.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 12.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    

Zverejnené: 12.9.2019 

Zverejnené: 10.6.2019


Výzva MAS_076/7.4./3

Zverejnené: 10.6.2019