Miestna akčná skupiny SĽUBICA, o.z.

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 /                        Usmernenia PPA  k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb  financovaných z PRV SR 2014-2020

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA / 9.04.2019                                                                                      http://www.apa.sk/usmernenia-ppa                                        

Usmernenie PPA č. 8/2017 - aktualizácia č. 2 / 1.04.2019                    https://www.apa.sk/usmernenia-ppa