Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.

Výzvy   MAS SĽUBICA - PRV

Výzva na odborných hodnotiteľov

Zverejnené: 18.7.2019

Zverejnené 18.7.2019

Zverejnené: 18.7.2019


Výzva MAS_076/7.2./3

Zverejnené: 10.6.2019

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_076_7.2./3, MAS SĽUBICA, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena termínu predkladania ŽoNFP z 13.9.2019 na 11.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 12.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.        

Zverejnené: 12.9.2019


Výzva MAS_076/7.4./3

Zverejnené: 10.6.2019